หนังสือโคลงตำราหมอดู และตำราโบราณต่างๆ
กาเลหม่านไต **พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)
คบธรรม ธัมมานุกรม
นำเที่ยวเมืองสุโขทัย ของ นายตรี อมาตยกุล
หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับปิยมหาราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2536
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท สุเทพ ยุกตะเสวี ต.จ.,จ.ช.,จ.ม.
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสงวน สุวรรณศรี พ.ศ.2500
ทางสู้ของมหาบุรุษ
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเลียง จารุทวี ช่างทองเอกแห่งสำราญราษฎร์
หนังสือสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ
in your heart and mind (rewat buddhinan)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสำนวน อินทรวนิช
หนังสือที่ระลึก นายประสิทธิ์ ศรีสมวงศ์ (ป.ศรีสมวงศ์ )
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายชูศักดิ์ สุคนธหงส์
ลำดับราชสกุล เทวกุล รวมทั้งราชสกุลและสกุลอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ คุณหญิงศิริธรรมสารนิติ (ศิริ สุวรรณเสถียร)
เสมอภาคเสรี... เล่ม ๒
เสมอภาคเสรี... เล่ม ๑
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางปริก ถมังกิจ พ.ศ.2517
ศรีวิชัย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ทรงแปล
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางการุณย์นราทร (อุไร) พ.ศ.2517
มนุษย์น้ำ (The Liquid Man)
ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป นครวัด นครธม
เทวกำเนิด ของ พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)
จิตร ภูมิศักดิ์ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ประชุมตำราหมอดู และ ตำราโบราณต่างๆ
มาลัยสองชาย ( 2 เล่มจบ )
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 7
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 6
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 5
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 4
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 3
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 2
เครื่องราชอิสิรยาภรณ์ไทย **มีลายเซ็นท่านผู้แต่ง
สภาพอีสาน (The Far Province)*พิมพ์ครั้งแรก
ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์
ระบำชา โดย อ๋อง , ม.ล.จิราธร จิรประวัติ รวบรวมถ่ายภาพ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางผจงจีบ แสงวิเชียร (เป็นกรณีพิเศษ)
ล้านนา...เมื่อตะวา โดย บุญเสริม สาตราภัย นักเขียนและช่างภาพอาวุโสของล้านนา
บูชาครูนักเลง
ทฤษฎีสงครามกองโจร(Guerrilla Warfare)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ลมุล บุณโยปัษฎัมภ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุดม ศรีเสาวชาติ
ขอทาน , แมว และ คนเมา รวมเรื่องสั้น
เดนล่าเดน
คึกฤทธิ์แสบสันต์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงทรงศักดา ต.ม. (ม.ล. แถม พนมวัน)
วารสาร สมาคมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 34-35 ประจำ พ.ศ.2555-56
วิวัฒนาการยานพาหนะทางบกของไทย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่